to1

[BKHCM Career Fair 2016] – Công ty TNHH Total Việt Nam

COMPANY OVERVIEW

– With operations in more than 130 countries and 100,000 employees, Total is fourth-largest global oil and gas company and a world-class natural gas operator, refiner, petrochemical producer, and fuel and lubricant retailer to provide products and services for customers worldwide.

– Total is also developing energies that can partner oil and gas — today, solar energy and tomorrow, biomass. As a responsible corporate citizen, Total focuses on ensuring that our operations consistently deliver economic, social and environmental benefits.

– Total has been present in Vietnam for over 20 years. Total’s downstream activities in Vietnam include Liquefied Petroleum Gas (LPG), lubricants and retail. It currently hires more than 800 employees in Vietnam. Visit us at www.total.com.vn

– Hoạt động ở hơn 130 quốc gia với 100.000 nhân viên, Total là một trong những Tập đoàn dầu khí đa quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất khí ga tự nhiên, lọc dầu, hóa dầu, nhiên liệu và dầu nhờn.

– Total cũng đang phát triến các năng lượng có thể thay thế dầu và ga – năng lượng mặt trời cho ngày hôm nay và năng lượng sinh học cho mai sau. Là tập đoàn có trách nhiệm, Total tập trung vào các hoạt động vì lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.  

– Total đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm. Các hoạt động chính tại Việt Nam hiện nay là khí hóa lỏng, dầu nhờn và hệ thống cây xăng. Hiện nay, công ty có hơn 800 nhân viên làm việc trên cả nước. Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang web:  www.total.com.vn.