career

[BKHCM Career Fair 2017] – Công ty Kế hoạch Sự nghiệp

POSITION: MANAGEMENT TRAINEE

About Your Role

This program develops the employee’s knowledge and skills through practical, technical and managerial training. Associates usually carry out several projects in various functions and geographical regions of the company. The program is designed to provide meaningful, as well as challenging work experience through projects that will expose the associate to a variety of our operations and functions. The associate will learn functional and technical aspects of our business, as well as general leadership skills in various functions:

 • Operations & Supply Chain
 • Commercial

The program consists of two 12-month rotations in two different subject. Cross-regional / cross-functional rotation opportunities will be given to top performers. Roles vary with the current business needs and could include positions such as:

 • Operation & Supply Chain: Process Engineering, Project Management, Quality Engineering, Supply Chain Analyst, Production Supervisor
 • Commercial: Sales Supervisor and Customer Service Supervisor.

Within two 12-month rotations, MT  will complete:

 • Rotations in different functions and locations
 • Training and onboarding during the first year as a MT. A three-week program of intensive leadership development along with Lean Sigma & finance training and hands-on experience at one of our manufacturing sites
 • Continued training and learning opportunities in your second MT rotation focused on communication, advanced leadership development, and rapid problem solving.

What We Will Be Looking For In You:

Applicants must have a bachelor’s degree in Engineering, Industrial Management, Supply Chain, Economics,  Business Management, Commerce or related discipline, GPA ≥ 7.0/10 (or relevant), TOEIC ≥ 700

 • Highly motivated and creative thinker able to work effectively in a fast-paced, change-driven environment
 • Effectively communicates at all levels of the organization
 • Comfortable working on multiple projects simultaneously
 • Sets and achieves challenging goals for self and projects
 • Works independently and within a team
 • Ability to relocate every 12 months into different functions and locations

–> VUI LÒNG NỘP HỒ SƠ TẠI ĐÂY Apply

—————————————————————————————————————————

Giới thiệu về cty Kế Hoạch Sự Nghiệp (Career Planning)

Công ty Kế Hoch S Nghip là công ty tư vn hướng nghip và tuyn dng chuyên nghip.

Vi phương châm “hiu qu và hp lý”, dch v ca chúng tôi ưu tiên phát trin s nghip ca nhân tài thông qua các gii pháp toàn vn đt kh năng và nguyn vng ca ng viên vào trung tâm kết hp vi s thu hiu nhu cu ca khách hàng

Tr s chính đt ti Thành Ph H Chí Minh, Công ty Kế Hoch S Nghip cung cp dch v tuyn dng chuyên nghip trong ngành hàng tiêu dùng, dch v tài chính và nhân s.

Dch v tuyn dng

Kế Hoch S Nghip đơn gin hóa quy trình tuyn dng ca các doanh nghip. Vi chuyên môn hot đng trong ngành tuyn dng và hiu biết thu đáo mong mun ca khách hàng, Kế Hoch S Nghip mang ti nhng dch v hoàn ho giúp gii ta áp lc cho các doanh nghip khi có nhu cu tuyn dng cũng như giúp đnh hướng và hoch đnh s nghip cho mi ng viên. Dch v ca chúng tôi bao gm tư vn và tuyn chn chuyên nghip mang li li ích ti đa cho khách hàng cũng như các ng viên

Hoch đnh s nghip

Vi phương châm “hiu qu và hp lý” và s hiu biết thu đáo mong mun ca người tìm vic, Kế Hoch S Nghip đem li cho nhân tài nhng tri nghim hoàn toàn mi trên con đường phát trin s nghip vi nhiu cơ hi hp dn giúp phát trin tài năng cũng như tha mãn khát khao ngh nghip. Kế Hoch S Nghip còn đáp ng các mong mun thnh vượng và hài lòng ca nhng ng viên tài năng thông qua kh năng gii thiu các cơ hi ngh nghip hp dn và tương thích mt cách chuyên nghip

Đt phá

Vi ý tưởng to cu ni liên kết nhân tài và nhà tuyn dng, Kế Hoch S Nghip hướng ti mc tiêu hi nhp, tr thành mt chnh th không th thiếu trong h thng mng xã hi phát trin ngày nay bng cách nâng cao sc mnh ca h thng mng và gia tăng s lượng người dùng đ to ra mt mt bng thông tin minh bch và đy đ v th trường tuyn dng và vic làm cho mi khách hàng và ng viên.